prof. dr hab. inż.
Stanisław Bielecki

 
Stanisław Bielecki

ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
(042) 63 13 442
stanislaw.bielecki@p.lodz.pl

Kształcenie

Za jedno ze swoich podstawowych zadań, jako pracownika wyższej uczelni, uważam udział w procesie dydaktycznym: w kształceniu studentów, młodej kadry naukowej oraz w tzw. kształceniu ustawicznym na studiach podyplomowych i specjalnych kursach o różnym stopniu zaawansowania.

Od samego początku pracy zawodowej na Politechnice Łódzkiej mam kontakt z młodzieżą. Prawie dwadzieścia lat opiekuję się studentami pierwszej w kraju specjalizacji biochemia techniczna. Uczestniczyłem w przygotowywaniu programu studiów dla tej specjalizacji. Obecnie prowadzę na niej: zajęcia z technologii enzymów, seminarium z biotechnologii i seminarium prac dyplomowych. Byłem opiekunem kilkudziesięciu prac magisterskich. Jako członek wydziałowej komisji programowej uczestniczyłem w zmianie programów nauczania na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Efektem prac tej komisji było zorganizowanie studiów dwustopniowych oraz wprowadzenie do programu przedmiotów fakultatywnych. Dużym osiągnięciem komisji było opracowanie programu studium doktoranckiego „Biotechnologia Żywności i Środowiska”, które zostało w 1994 r. uruchomione na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Byłem profesorem wizytującym w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Francji.

Pracując w Grupie Roboczej ds. Biokatalizy Stosowanej (WPAB), Europejskiej Federacji Biotechnologii (EFB), brałem udział w opracowaniu programu kursów szkoleniowych, napisaniu rozdziału „Biocatalyst Production”; „Downstream Processing” do podręcznika „Applied Biocatalysis” i organizowaniu kursów „Advanced Course on Applied Biocatalysis”. Odbyły się one na Uniwersytecie Murcia w Hiszpanii (1991 r.), Politechnice Łódzkiej (1994 r.) oraz na Akademi Rolniczej w Budapeszcie (1996 r.). Byłem jednym z koordynatorów projektu TEMPUS S_JEP 09917-95 „Methods of Measurement and Quality Control in Biotechnology”, w którym uczestniczyły: Akademia Rolnicza w Poznaniu, Akademia Rolnicza w Krakowie i Politechnika Łódzka. W ramach tego projektu koordynowałem w Łodzi pracę w następujących modułach: Immunochemistry, Separative Techniques, Sensors and Biosensors i Fast Microbiological Methods and Genetic Probes. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie, dziesięciu pracowników Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii PŁ odbyło krótkoterminowe staże w zagranicznych ośrodkach naukowych (Institut Pasteur, Instiute of Food Research, Norwich, Reading, University of Luton, Fachhochschule in Lemgo), zapoznając się z najnowocześniejszymi metodami analitycznymi w biotechnologii i przemyśle spożywczym. Pozwoliło to na wprowadzenie do programu studiów magisterskich wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw immunochemii oraz organizowanie dla pracowników przemysłu, głównie spożywczego, kursów z nowoczesnych metod analitycznych.


Stanisław Bielecki

ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
(042) 63 13 442
stanislaw.bielecki@p.lodz.pl